Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
11-14.06.2020
CZAS DO STARTU:

Regulamin 2020

1. Cel zawodów

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce, Czechach i na Słowacji.
2. Promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków i miejscowości turystycznych.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w międzynarodowym, etapowym maratonie MTB rozgrywanym w Polsce, w Czechach i na Słowacji.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.


2. Nazwa imprezy

Beskidy MTB Trophy


3. Organizator

G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
Polska

Kontakt:
e-mail: info@MTBtrophy.com

Oficjalna strona internetowa:
www.MTBtrophy.com

Numer rachunku bankowego:
23 1020 5558 0000 8402 3007 1281
Bank PKO B.P. S.A. - Inteligo

Właściciel rachunku:
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Baczyńskiego 2/12
05-092 Łomianki

4. Termin imprezy

11 czerwca - 14 czerwca 2020


5. Etapy

Przybliżona całkowita długość trasy dla dystansu CLASSIC, ok. 250 km
Przybliżona różnica poziomów dla dystansu CLASSIC, ok. 9500 metrów

Przybliżona całkowita długość trasy dla dystansu MEGA, ok. 170 km
Przybliżona różnica poziomów dla dystansu MEGA, ok. 6600 metrów


6. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem Beskidy MTB Trophy będzie osoba, która spełni następujące warunki:

- wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.timetime.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzule:
a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje regulamin imprezy i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i przeprowadzania imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprez w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Zgłaszając się do imprezy zawodnik oświadcza, że wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy Beskidy MTB Trophy organizowanej przez G&G Promotion Grzegorz Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach 05-092 przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

- dokona opłaty startowej zgodnej z wybranym pakietem startowym w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej (w uzasadnionych przypadkach) należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

6.1. Prawo do startu w Beskidy MTB Trophy mają osoby, które ukończyły 18 lat.

6.2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.


7. Kategorie wiekowe

Indyvidual

Kategoria M2 - mężczyźni od 18 do 30 lat (rok ur. 1990 - 2002)
Kategoria M3 - mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 - 1989)
Kategoria M4 - mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1970 - 1979)
Kategoria M5 - mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1969 i starsi)

Kategoria K2 - kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1990 - 2002)
Kategoria K3 - kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 - 1989)
Kategoria K4 - kobiety od 41 lat (rok ur. 1979 i starsze) w przypadku, jeśli wystartuje więcej niż 10 zawodniczek

Team
Man (3 mężczyzn)
Mix (2 mężczyzn i 1 kobieta)
Skład osobowy drużyny powinien zostać ustalony do dnia 05.06.2020 i wysłany na adres: info@mtbtrophy.com


8. Zasady rozgrywania wyścigu

Wyścig etapowy Beskidy MTB Trophy rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Beskidy MTB Trophy .

Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy oraz drużyny. Drużynę stanowią min. 3 osoby, które klasyfikowane będą w kategorii MAN (tylko mężczyźni) oraz MIX (min. 1 kobieta).

Limit zgłoszeń wynosi 600 zawodników (wspólnie dystans CLASSIC i LITE).

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy oraz drużyny, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 4 etapów Beskidy MTB Trophy.

Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy i drużyny, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.

Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie karane.

Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.

Podczas zawodów lekarz Beskidy MTB Trophy zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

Start do etapu na dystans CLASSIC nastąpi o godz. 09:00, na dystansie LITE o godz. 10:00

Linia startu pozostanie otwarta przez 15 min. od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.

Na starcie do pierwszego etapu zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami uzyskanymi podczas Beskidy MTB Trophy 2019. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustawienia zawodnika w danym sektorze (na podstawie zadeklarowanego poziomu sportowego lub uzyskanych wyników w innych wyścigach).

Na starcie do etapów 1 - 3 zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w klasyfikacji Open:
» 1 sektor: miejsca 1 - 30, dodatkowo liderzy poszczególnych kategorii
» 2 sektor: miejsca 31 - 60,
» 3 sektor: miejsca powyżej 61.
Sektory startowe będą otwarte od godziny 8:30

Limit wjazdu na metę etapów to godzina 18.00.

Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Zwycięzcy etapowi muszą być obecni podczas rozdania nagród. Dekoracja zwycięzców po zakończeniu każdego etapu odbędzie się o godz. 18:00. Za nieobecność na podium przydzielone zostaną kary czasowe: pierwsza nieobecność 3 minuty, każda kolejna 5 minut.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie etapów Beskidy MTB Trophy będą znajdowały się punkty żywieniowe.

Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nie utrudniający jazdy innym zawodnikom.


9. Klasyfikacja

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę 4 etapów Beskidy MTB Trophy w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje wyższe miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja generalna. Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników liderem zostaje zawodnik, który zajmie wyższe miejsce w ostatnim klasyfikowanym etapie.

Klasyfikacja Team jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet i Open Mężczyzn poszczególnych etapów Beskidy MTB Trophy. Czas do klasyfikacji zespołowej liczony jest według schematu klasyfikacji generalnej.


10. Nagrody

Na poszczególnych etapach 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe lub nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze drużyny będą nagradzane trofeami sportowymi.

W klasyfikacji generalnej Beskidy MTB Trophy 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej oraz 3 najlepszym drużynom zostaną wręczone trofea sportowe, nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Wszyscy nagradzani zawodnicy oraz zespoły mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji.


11. Kary

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.

Zespół może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

» nie używanie sztywnych kasków,
» nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
» nieposzanowanie środowiska naturalnego,
» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
» nieprzestrzeganie zasad fair play,
» niesportowe zachowanie,
» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
» łamanie zasad ruchu drogowego,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.


12. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Beskidy MTB Trophy, nie zależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.

W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu +48 501 26 33 00 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zespołu z rywalizacji.


13. Sugerowane wyposażenie zawodnika

» co najmniej 2 litry płynów,
» batony lub żele energetyczne,
» podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
» zapasowa dętka,
» pompka.


14. Zalecane wyposażenie zawodnika

Beskidy MTB Trophy jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Zalecamy by każdy uczestnik posiadał licznik kilometrów ew. urzadzenie z nawigacją GPS oraz telefon komórkowy.


15. Ruch drogowy

Beskidy MTB Trophy będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.

W Polsce, Republice Czeskiej i Republice Słowacji obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.


16. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.


17. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Na trasie każdego etapu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.


G&G Promotion